Pendaftaran Ahli

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI SEUMUR HIDUP PERSATUAN PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK

AHLI SEUMUR HIDUP PPTD

Dengan ini saya memohon supaya didaftarkan sebagai Ahli Seumur Hidup Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PPTD), tertakluk kepada Perlembagaan Persatuan ini.

Butiran Diri:

Saya mengakui bahawa semua maklumat yang saya catitkan di atas adalah benar.

Fasal 11 (a) : Jawatankuasa Kerja berhak memberhentikan seorang ahli jika ia didapati dari laporan-laporan atau makluman bahawa kegiatan dan kelakuan yang dilakukan oleh ahli berkenaan mencemarkan atau boleh mencemarkan nama baik persatuan. Keputusan Jawatankuasa Kerja itu mestilah mengikut dua pertiga suara Ahli Jawatankuasa Kerja.BORANG KAD KEAHLIAN:

Upload PhotoPENGAKUAN

1. Saya telah membaca, memahami dan bersetuju mematuhi syarat-syarat pengeluaran kad ini.

2. Saya sedar bahawa sungguhpun saya membuat sumbangan bagi membiayai kos pengeluaran kad ini. Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik mempunyai hak mutlak ke atas kad ini.

3. Bersama-sama ini disertakan sekeping lagi gambar saya berukuran Kad Pengenalan, selain daripada gambar yang telah saya lekatkan di bawah ini.

4. Saya mengakui bahawa semua maklumat yang saya catitkan diatas adalah benar.

5. Sumbangan saya sebanyak RM5.00 (Ringgit Malaysia : Lima Sahaja) disertakan bersama-sama ini.

Click Next To Proceed To Payment